Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Blog

Pracovná zdravotná služba
Od User

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba (PZS) plní funkciu odborného poradcu pre zamestnávateľov v oblasti ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Hlavným cieľom je udržanie  dlhodobej zdravotnej spôsobilosti pracovníkov na prácu, zlepšovanie kvality pracovného prostredia a faktorov práce.

Činnosť PZS upravuje legislatívny rámec a to hlavne:

 • Zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • Vyhláškou MZ SR č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení neskorších predpisov;
 • Vestníkom MZ SR 2014 – Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci” číslo: S06881-OZS-2016 s platnosťou od  platné od 02.11.2016.

Zameranie  PZS:

 • prevencia vzniku ochorení súvisiacich s prácou,
 • znižovanie výskytu chorôb z povolania,
 • zlepšovanie pracovných podmienok a pracovného prostredia z hľadiska ich vplyvu na zdravie zamestnancov.

Medzi základné činnosti PZS Safirs, s.r.o. patrí:

 • dohľad nad pracovným prostredím a pracovnými podmienkami u zamestnávateľov, ktorí majú zaradených zamestnancov do kategórie 1, 2, 3 a/alebo 4,
 • dohľad nad zdravím zamestnancov so zabezpečením vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok,
 • poradenstvo pre zamestnávateľov a zamestnancov a vzájomná spolupráca,
 • vzdelávanie zamestnancov.

Hlavnými benefitmi služieb PZS poskytovanými spoločnosťou Safirs, s.r.o. je znižovanie počtu pracovníkov zaradených v rizikovej 3. a 4. kategórii prác z hľadiska zdravotných rizík, zlepšenie výkonnosti zamestnancov, zníženie nákladov zamestnávateľa, zníženie fluktuácie zamestnancov, zvýšená spokojnosť zamestnancov s prácou a pracovnými podmienkami.