Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Blog

Starostlivosť o požiarne zariadenia
Od User

Starostlivosť o požiarne zariadenia

Naša spoločnosť je pripravená vykonať pre Vás tieto služby súvisiace so starostlivosťou o požiarne zariadenia:

Služby starostlivosti o požiarne zariadenia

 • kontrola, oprava a plnenie hasiacich prístrojov,
 • kontrola hadicových zariadení a požiarnych vodovodov (požiarne hydranty),
 • údržba a kontrola požiarnych uzáverov (požiarne dvere, požiarne klapky),
 • revízie elektricko-požiarnej signalizácie (EPS),
 • kontrola stabilných hasiacich zariadení.

Kontroly, opravy a servis zaisťujeme v termínoch stanovených legislatívnymi požiadavkami. Opravy, dodanie materiálu a mimoriadne služby poskytujeme podľa dohody na objednávku, resp. v prípade stálych zákaziek v rámci zmlúv o zabezpečovaní služieb.

Revízie elektricko požiarnej signalizácie (EPS)

Pri systémoch elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) sú vykonávané podľa Vyhlášky MV SR č.726/2002 pravidelné skúšky ich činnosti a to nasledovne:

 • Východisková revízia – otestovanie celého systému EPS, hlásičov, signalizačných zariadení, prenosových zariadení, kontrola zálohovania napájacieho zdroja po uvedení systému do prevádzky. Táto prvá skúška musí bezpodmienečne predchádzat začiatku používania systému EPS v reálnej prevádzke
 • Pravidelná denná kontrola – zväčsa ju vykonávajú vyškolení zamestnanci u zákazníka. Jej cieľom je zistiť funkčnosť ústredne EPS. Obsahom kontroly je skúška zobrazovania stavu pokoja, stavu signalizovania požiaru, stavu signalizovania poruchy a stavu skúšania, signalizácie napájania z hlavného alebo náhradného napájacieho zdroja, podľa záznamov v prevádzkovej knihe.
 • Pravidelná mesačná kontrola – jej cieľom je zistiť funkčnosť ústredne EPS vrátane schopnosti vyhlásiť požiar. Obsahom tejto kontroly je skúška stavu spojov batérie a jej upevnenia, výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy, aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny), aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.
 • Pravidelná štvrťročná kontrola – jej cieľom je zistiť funkčnosť ústredne EPS vrátane hlásičov požiaru a všetkých výstupov zariadení. Obsahom tejto kontroly je skúška náhradného napájacieho zdroja, kontrola hlásičov požiaru vrátane ich funkčnosti, čistoty a neporušenosti. Funkčná skúška výstupov ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy, doplňujúcich zariadení a kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.
 • Pravidelná ročná kontrola – táto skúška je najdlhšia zo všetkých. Jej úlohou je kompletne zrevidovať systém EPS (ústredňa, hlásiče, kábeláž, signalizácia, pripojené zariadenia). Jej obsahom je kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky EPS na náhradný napájací zdroj, kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení a kontrola hlásičov požiaru vrátane ich funkčných parametrov.

Stav EPS zistený vykonanou kontrolou sa zaznamenáva do prevádzkovej knihy spolu s dátumom jej vykonania, menom, priezviskom a podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala. Kontroly môže vykonávať len poučený zamestnanec zaškolený fyzickou osobou s osobitným oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení EPS.

Ak nie je zariadenie spôsobilé plniť svoju funkciu, musí sa to zreteľne na tomto zariadení vyznačiť (časť ústredne, tlačidlový hlásič, siréna, atď.) Po dobu, keď bude zariadenie uvedené do úplne funkčného stavu, musí právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba (osoba zodpovedná za prevádzku EPS) zabezpečiť požiarnu ochranu iným spôsobom, napr. ustanovením organizačných opatrení, zavedením pravidelných kontrol alebo pochôdzok, doplnením hasiacich prostriedkov, atď. 

 

Kontrola stabilných hasiacich zariadení

Vyhláška č. 169/2006 MV SR o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly.

Stabilné hasiace zariadenie je hasiace zariadenie, ktoré obsahuje najmä stabilný zdroj hasiacej látky, rozvodné potrubie, vypúšťaciu armatúru, spúšťací mechanizmus a signalizačné zariadenie.

Polostabilné hasiace zariadenie je hasiace zariadenie, ktoré obsahuje najmä rozvodné potrubie s armatúrou na pripojenie hasičskej techniky a vypúšťaciu armatúru; dodávku hasiacej látky zabezpečuje mobilná hasiaca technika.

Obsahom kontrolnej prehliadky stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola:

 • vybavenosti sprievodnou dokumentáciou
 • súladu inštalácie stabilného hasiaceho zariadenia so schválenou dokumentáciou, prípadne s odsúhlasenými zmenami stabilného hasiaceho zariadenia
 • vybavenosti predpísanými označeniami
 • prístupu k čerpadlám, kompresorom, armatúram, riadiacim ventilom a k ďalším ovládacím prvkom a meracím zariadeniam
 • pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr
 • stálej zásoby hasiacej látky
 • tesnosti zásobníka hasiacej látky
 • chráneného priestoru a jeho súladu so schválenou dokumentáciou stavby alebo s odsúhlasenými zmenami stavby
 • kontrola tesnosti chráneného priestoru
 • kontrola rozmiestnenia zariaďovacích predmetov, technológie a materiálu v chránenom priestore

Obsahom skúšky funkčnosti stabilného hasiaceho zariadenia je skúška:

 • priepustnosti potrubia voľným prúdením bez prekážok, napríklad prefúknutím stlačeným vzduchom alebo CO2
 • funkčnosti chodu samočinného spúšťania a ručného spúšťania
 • správnosti chodu čerpadiel a prietoku vody v skúšobnom potrubí
 • funkčnosti poistných ventilov
 • neporušenosti plomby poistnej armatúry
 • funkčnosti poplachového zariadenia vrátane diaľkového prenosu signálu
 • funkčnosti chodu automatiky (samočinného spúšťania)
 • funkčnosti signalizácie činnosti jednotlivých strojných zariadení
 • skúška funkčnosti ovládania zariadení uvádzaných do činnosti stabilným hasiacim zariadením

Kontrola, oprava a plnenie hasiacich prístrojov

Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z. z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.

Prenosný hasiaci prístroj alebo pojazdný hasiaci prístroj možno kontrolovať, plniť a opravovať iba technologickým postupom a technickým zariadením určenými jeho výrobcom.

O vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a o jej výsledku vydá fyzická osoba, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie opráv a plnenia hasiacich prístrojov potvrdenie a na vonkajšej strane tlakovej nádoby umiestni štítok o oprave a plnení prenosného hasiaceho prístroj alebo pojazdného hasiaceho prístroja. Opakovanú vonkajšiu prehliadku, vnútornú prehliadku a tlakovú skúšku tlakovej nádoby prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a skúšku po oprave tlakovej nádoby prenosného alebo pojazdného hasiaceho prístroja sa vykoná podľa osobitného predpisu, vyhláška MV SR č. 718/2002 Z. z.

Zabezpečenie kontroly zamestnancami spoločnosti Safirs, s.r.o. s osobitným oprávnením.

 

Kontrola hadicových zariadení a požiarnych vodovodov (požiarne hydranty)

Vyhláška č. 699/2004 MV SR o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

Odberné miesta

 • nadzemný hydrant
 • podzemný hydrant
 • výtokový stojan
 • plniace miesto

Odberné miesto musí byť viditeľne označené červenou farbou a umiestnené tak, aby bolo vždy prístupné pre mobilnú hasičskú techniku a prevádzkyschopné. Podzemný hydrant musí byť označený tabuľkou. Tabuľka je umiestnená na pevne zabudovanej zvislej žrdi, ktorá je vysoká 1,8 m alebo je umiestnená na stavbe vo výške 1,8 m a vo vzdialenosti najviac 6 m od podzemného hydrantu.

Hadicové zariadenia

 • hadicové navijáky s tvarovo stálou hadicou
 • nástenné hydranty s plochými hadicami

Požiarne hadice, ktoré sú umiestnené v hadicových zariadeniach sa skúšajú na funkčnosť tlakovou skúškou podľa technickej normy STN 92 0801 Tlakové skúšky požiarnych hadíc.

Kontrola

Pred uvedením zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov do užívania právnická alebo podnikajúca fyzická osoba kontroluje:

 • realizáciu zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby
 • funkčnosť všetkých druhov ochrany potrubí
 • funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijákov
 • voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam
 • vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou
 • prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení
 • označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení
 • pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva
 • množstvo vody v nádrží
 • nepriepustnosť nádrže

 Zabezpečenie kontroly zamestnancami spoločnosti Safirs, s.r.o. s osobitným oprávnením.

 

Požiarne uzávery - požiarne dvere, požiarne klapky

Realizujeme kontroly, preventívnu údržbu a prehliadky požiarnych dverí a kontroly, preventívnu údržbu, prehliadky a opravy požiarnych klapiek. Realizujeme servis ventilátorov pre odvod tepla a dymu. Dňa 1. januára 2009 nadobudla platnosť vyhláška MVSR č.478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.

Požiarnym uzáverom sa rozumie:

 • dvere požiarne odolné (bráni šíreniu tepla, obmedzuje šírenie tepla alebo bráni prenosu plameňa)
 • dvere dymotesné (bráni prieniku dymu)
 • dvere kombinované (bráni šíreniu tepla a prieniku dymu, obmedzuje šírenie tepla a bráni prieniku dymu alebo bráni prenosu plameňa a prieniku dymu)
 • okno požiarne odolné
 • okno dymotesné
 • okno kombinované
 • klapka požiarne odolná
 • klapka dymotesná
 • klapka kombinovaná
 • dopravníkový uzáver
 • oddeľujúca konštrukcia

Na požiarnom uzávere sa vykonáva:

 1. údržba
 2. kontrola

Zabezpečenie kontroly zamestnancami spoločnosti Safirs, s.r.o. s osobitným oprávnením.

 

Údržba požiarnych uzáverov

Údržba požiarnych uzáverov pozostáva z:

 1. preventívnej údržby
 2. opravy
 3. prehliadky

Preventívnou údržbou PU sa:

zabezpečuje udržanie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňať stanovené požiadavky a vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu. Za vykonanie preventívnej údržby PU inštalovaného pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa považuje aj vykonanie prevádzkovej údržby PU osobou na vykonávanie prevádzkovej údržby a opráv PU podľa vyhlášky MVSR č.285/2001 Z.z..

Opravou PU sa:
zabezpečuje obnovenie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňať stanovené požiadavky a vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu.

Prehliadkou PU sa:
overuje vybavenosť PU, jeho funkčnosť a zabezpečenie energie alebo hasiacej látky, ak sa ich dodávka požaduje, pričom na uskutočnenie úkonov overenia funkčnosti a overenia zabezpečenia dodávky energie alebo hasiacej látky je potrebné neštandardné náradie, jednoúčelová technická pomôcka alebo externý merací prístroj (ďalej len „technická podpora“).

 

Kontrola požiarnych uzáverov

Kontrolou PU je:
súbor úkonov pozostávajúci z overovania vybavenosti PU, jeho funkčnosti, zabezpečenia energie alebo hasiacej látky, ak sa ich dodávka požaduje, pričom na uskutočnenie úkonov nie je potrebná technická podpora (najmenší rozsah kontroly PU je uvedený v prílohe č.5 vyhlášky). Za vykonanie kontroly PU inštalovaného pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa považuje aj vykonanie bežnej údržby PU technikom PO podľa vyhlášky MVSR č.285/2001 Z.z..

 

Lehoty a periódy

Preventívna údržba:

 • vykonáva sa v lehotách určených v prevádzkových pokynoch
 • najmenej raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú lehoty

Prehliadka:

 • raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú kratšiu lehotu
 • bez zbytočného odkladu po preventívnej údržbe PU a po oprave PU

Oprava:

 • bez zbytočného odkladu po zistení poruchy PU (oprava sa vykoná vrátane prehliadky)

Kontrola:

 • vykonáva sa v rámci preventívnej protipožiarnej prehliadky, ak vlastník, správca alebo nájomca neučil kratšiu lehotu