Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Služba: Špecializované činnosti

Služba: Špecializované činnosti

Praktický nácvik hasenia

Spoločnosť Safirs, s.r.o. zabezpečuje praktický výcvik hasenia na profesionálnom a ekologickom tréningovom simulátore.

 

Počas nácviku prebieha:

 • teoretická odborná príprava,
 • ukážka použitia a aplikácie hasiacich prístrojov,
 • demonštrácia nebezpečných javov požiaru,
 • samotný nácvik hasenia ohňa hasiacimi prístrojmi.

 

Komu je nácvik určený:

 • členom protipožiarnych hliadok,
 • zamestnancom spoločnosti,
 • zamestnancom / členom hasičských jednotiek,
 • ako súčasť firemných dní pre zvýšenie povedomia o požiarnej ochrane,
 • individuálne skupiny v prípade záujmu.

 

pyro.jpg

 

Výkon protipožiarnej asistencie

Spoločnosť Safirs, s.r.o. zabezpečuje výkon protipožiarnej asistenčnej hliadky pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a to:

- prostredníctvom vyškolených hasičov (zamestnancov hasičských jednotiek) s príslušnými OOPP určenými pre zásahovú činnosť.

- v prípade požiadavky aj prostredníctvom modernej hasičskej techniky s vybavením.

 

 

Periodické kontroly ochranných pracovných prostriedkov proti pádu

Vykonávanie periodických kontrol je potrebné pre zaistenie bezpečnosti ochranných prostriedkov a môžu ju vykonávať len oprávnené osoby (Smernica EU 425/2016 EEC)

Periodické kontroly ochranných prostriedkov proti pádu sa vykonávajú na základe ustanovenia vyhlášky MPSVaR SR č.147/2013 Z.z., ktorá v prílohe č.6 ods.5.2 ukladá zamestnávateľovi vykonať periodickú kontrolu a skúšku osobných ochranných pracovných prostriedkov pre práce vo výške najmenej raz za 12 mesiacov, resp.  po každej mimoriadnej udalosti ako je zachytenie pádu, alebo po extrémnom zaťažení OOPP v podmienkach, ktoré zhoršujú ich technický stav. 

Periodické kontroly a skúšky vykonávajú oprávnené osoby, ktoré sú odborne spôsobilé na danú činnosť. Naša spoločnosť Vám ponúka revíziu značiek, ktoré sú bežne dostupné na Slovenskom trhu. OPP

 

Kalibrácia detektorov plynov

Spoločnosť Safirs s.r.o. vykonáva kalibrácie detektorov plynov výrobcu v oblasti meracej techniky BW Technologies by Honeywell.

V zmysle návodu na použitie detektorov plynov je potrebné vykonávať kalibráciu a kontrolu prístrojov minimálne raz za 6 mesiacov. Kalibrácia detektoru plynov spočíva v nastavení na čistý atmosférický vzduch a na hodnotu príslušného kalibračného plynu, pričom sa vykoná aj celková kontrola prístroja, funkčnosť zvukových a svetelných alarmov a vystaví sa protokol o vykonaní kalibrácie s platnosťou na 6 mesiacov.

 

Hodnotenie fyzickej záťaže pri práci – preklik na časť v PZS

PZS zabezpečí prostredníctvom vlastných zamestnancov zhodnotenie fyzickej záťaže pri práci podľa aktuálne platnej legislatívy. Podľa požiadavky klienta vypracujeme aj posudky o riziku so zaradením prác do kategórií, v prípade potreby prevádzkový poriadok pre prácu v zvýšenej fyzickej záťaži. Súčasťou dokumentácie je aj návrh opatrení na zníženie fyzickej záťaže a zlepšenie ergonomických podmienok.  

Hodnotenie vykonávame pre jednotlivé parametre celkovej fyzickej záťaže:

 • meranie srdcovej frekvencie a výpočet energetického výdaju pre zhodnotenie náročnosti jednotlivých pracovných činností,
 • zhodnotenie pracovných polôh zamestnancov na základe videozáznamov, vykonanie ergonomického auditu,
 • zhodnotenie ručnej manipulácie s bremenami – zistenie maximálnych hmotností bremien, výpočet celozmenovej hmotnosti bremien, vypracovanie posudku o riziku, porovnanie zistených hodnôt s legislatívou, odporúčania,
 • meranie tlačných a ťažných síl pomocou digitálneho tenzometra – meranie síl zamestnancov používaných pri tlačení, ťahaní vozíkov, pojazdných regálov, manipulátorov a pod. s vypracovaním protokolu z merania.  

Vyššie uvedené parametre fyzickej záťaže hodnotíme každý osobitne alebo vykonávame komplexné meranie – závisí od požiadavky klienta, charakteru práce a pracovných podmienok. Pred meraním vykonávame obhliadky pracovísk s odporúčaním na konkrétne meranie určitých parametrov fyzickej záťaže. 

Meranie lokálnej svalovej záťaže (LSZ) – preklik na časť v PZS

Ochorenia podporno-pohybového sústavy horných končatín vzniknuté v súvislosti s prácou patria medzi najčastejšie choroby z povolania a predstavujú vážny problém so značným sociálne - ekonomickým dopadom pre jednotlivca i pre zamestnávateľov. Ochorenia často recidivujú a vedú k dlhodobej práceneschopnosti a k zníženiu kvality života pracovníkov.

Najúčinnejším riešením je včasná a účinná prevencia. Aby však mohla byť realizovaná, je najprv potrebné dôsledné posúdenie pracovnej činnosti a pracovného prostredia z hľadiska zdravotných rizík.

Jedna z najpresnejších metód merania záťaže malých svalových skupín horných končatín (lokálnej svalovej záťaže) je meranie pomocou integrovanej elektromyografie, ktorá je založená na monitorovaní elektrofyziologických potenciálov zo zaťažovaných svalov počas pracovnej zmeny.

Spoločnosť Safirs, s.r.o. prostredníctvom odborných pracovníkov PZS vykonáva meranie LSZ hodnotia touto metódou s využitím EMG Holtera.

Záťaže a lokálnej svalovej záťaže majú niekoľkoročné skúsenosti, vykonávali merania v rôznych odvetviach výroby, ale aj služieb. Poradenstvo a návrhy opatrení odporúčame konzultovať priamo na pracovisku s konkretizáciou zistených nedostatkov a s možnosťami ich odstránenia.

 

Služby v oblasti hygieny výživy pre zamestnávateľov– preklik na časť v PZS

Portfólio služieb oddelenia pracovnej zdravotnej služby (PZS) zahŕňa aj činnosť -  služby v oblasti hygieny výživy pre zamestnávateľov, kde sa vykonáva  manipulácia s potravinami, príprava alebo výdaj hotových jedál (napr. potravinárska výroba, predajne, sklady, distribúcia potravín, reštaurácie, bary, kaviarne, stánky rýchleho občerstvenia, jedálne, fast foody, bufety, domy opatrovateľskej starostlivosti a pod..

Poskytujeme a zabezpečujeme:

a) Vypracovanie dokumentácie HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) vrátane správnej výrobnej praxe, implementáciu tohto systému, poradenstvo 

HACCP (Hazard Analyssis Critical Control Points) je analýza nebezpečenstva zdravotnej a hygienickej nezávadnosti potravín a identifikácia kritických bodov, preventívne zaistenie kontroly v týchto bodoch. Predstavuje systém všeobecných zásad, ktoré možno uplatniť v rôznych podmienkach na určenie zodpovednosti za kvality produkovaných požívatín.

Zamestnávateľ – prevádzkovateľ zariadenia, kde sa manipuluje s potravinami je povinný mať zavedený systém HACCP  podľa nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady (ES) z 29. 4. 2004 o hygiene potravín a Potravinového kódexu, ktorý podľa druhej časti, VIII. hlavy zavádza pojem HACCP ako Správnu výrobnú prax.

Systém HACCP spočíva predovšetkým v zistení jednotlivých procesov v prevádzke, ich dokumentácií, popise činností pre bezpečné podávanie potravín a ich dodržiavaní. V rámci HACCP ponúkame vypracovanie dokumentácie, implementáciu tohto systému, poradenstvo, školenie zamestnancov. Dokumentácia obsahuje:

 • organizačná schéma, plán prevádzky,
 • popis výrobkov a technologických postupov,
 • určenie povinností a zodpovednosti pracovníkov,
 • určenie rozhodujúcich kontrolných bodov,
 • analýza rizík a systém kontroly na ich ovládanie,
 • sanitačný plán a hygienický režim,
 • metrologický program,
 • prevádzkový poriadok prevádzky,
 • návrhy opatrení,
 • vysledovateľnosť,
 • školenia  zamestnancov– určenie periodicity a náplne školenia

b) Doplnkové služby

 • poradenstvo pri uvádzaní prevádzky do trvalého užívania,
 • vstupné a periodické školenia zamestnancov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažnú činnosť,
 • vzdelávanie zamestnancov, ktorí sa pripravujú na skúšky z odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností, poskytnutie študijného materiálu k vzdelávaniu.
 •  

Epidemiologicky závažná činnosť (EZČ) je pracovná činnosť, ktorá je spojená s rizikom vzniku a šírenia prenosných ochorení, napr. pri výroba, manipulácia a uvádzanie do obehu potravín a pokrmov.

V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov - zamestnanci, ktorí vykonávajú v rámci svojej pracovnej náplne epidemiologicky závažnú činnosť musia byť zdravotne a odborne spôsobilí pre daný pracovný výkon. Zdravotnú spôsobilosť preukazuje osoba zdravotným preukazom. Odborná spôsobilosť  je podmienená kvalifikačným vzdelaním určeným Vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z. z.  v znení neskorších predpisov alebo Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon EZČ, ktorý vydáva pre konkrétneho zamestnanca Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

V zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a predpisov EÚ (Nariadenie EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín) musia byť zamestnanci pravidelne preškoľovaní v oblasti  hygieny potravín, uplatňovania zásad analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) a dodržiavania požiadaviek potravinového práva.

 

Prečo zvoliť Safirs

splnenie legislatívnych povinností

úspora finančných prostriedkov

zmeny predpisov sledujeme za Vás

garancia profesionálneho prístupu

prebratie zodpovednosti

úspora času zamestnancov

Chránení zákazníci

#effectivesafety blog