Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Služba: Závažné priemyselné havárie

Služba: Závažné priemyselné havárie

Služby v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií zahŕňajú komplexné poradenstvo v oblasti ZPH, výkon špecialistu na prevenciu ZPH a ďalšie služby.

 

Rozvoj priemyselnej výroby, zavádzanie nových technológií ako aj používanie stále väčšieho množstva nových chemických látok prináša so sebou značné riziká s možnosťou vzniku priemyselných havárií, ktoré môžu mať tragické následky na životoch, zdraví a majetku ľudí alebo na životnom prostredí. Príčinou týchto priemyselných havárii je buď nevhodná manipulácia s nebezpečnými látkami, zlyhanie ľudského faktora alebo nesprávny technologický postup.

 

zavazne_priemyselne_havarie_4.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákon rieši nielen prevenciu pred haváriami, v ktorých zohrávajú významnú úlohu nebezpečné chemické látky, ale zaoberá sa aj pripravenosťou na rýchle a efektívne zdolanie havárie s obmedzením jej dôsledkov. Okrem iného ukladá prevádzkovateľom podnikov povinnosť identifikovať a zhodnotiť riziká možných havárií, prijať bezpečnostné opatrenia, plniť si ohlasovaciu a informačnú povinnosť a zabezpečiť výcvik a vybavenie zamestnancov pre prípad vzniku závažnej priemyselnej havárie.

 

Spoločnosť Safirs, s r.o. získala v súlade so zákonom č. 128/2015 Z.z. autorizáciu MŽP SR na vykonávanie činnosti prevencie závažných priemyselných havárií.


Služby v oblasti závažných priemyselných havárií (ZPH) zahŕňajú:

  • komplexné poradenstvo v oblasti ZPH,
  • výkon špecialistu na prevenciu ZPH, vykonávanie služby,
  • vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie ZPH,
  • kategorizácia a zaradenie podniku do príslušnej kategórie,
  • oznámenie o zaradení podniku,
  • hodnotenie rizík,
  • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy,
  • vykonávanie školení v oblasti ZPH.

Zákonný rámec prevencie priemyselných havárií

V rámci krajín Európskej únie v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií je smernica Europského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečenstiev závažných priemyselných havárií s  prítomnosťou nebezpečných látok, nazývaná tiež SEVESO III, ktorá je zameraná nielen na prevenciu veľkých havárií, ale aj na obmedzenie ich následkov pre človeka a životné prostredie. V podmienkach Slovenskej republiky túto oblasť komplexne rieši zákon NR SR č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacia  Vyhláška MŽP SR č. 198/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Prečo zvoliť Safirs

splnenie legislatívnych povinností

úspora finančných prostriedkov

zmeny predpisov sledujeme za Vás

garancia profesionálneho prístupu

prebratie zodpovednosti

úspora času zamestnancov

Chránení zákazníci

#effectivesafety blog