Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Podmienky používania

Súhlas k spracúvaniu osobných údajov

Podľa článku (6), bodu (1písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) týmto dávam svoj výslovný, slobodný a dobrovoľný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, zobrazenie fotografie, telefonické a e-mailové kontaktné údaje, názov zamestnávateľa, deň nástupu do práce u zamestnávateľa, pracovná pozícia a iné údaje nevyhnutné pre spracovanie evidencie a následnehé vykonania online kurzov, testovania a vypracovanie potrebne dokumentácie)  obchodnej spoločnosti:

Safirs, s.r.o.
Zarevúca 5039/1C
034 01 Ružomberok

IČO: 36423874
DIČ: 2021885206
IČ-DPH: SK2021885206

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 15535/L.

za účelom prevádzkovania počítačového software CorpFlow - LMS online kurzy. 

 

Súhlas je daný na dobu určitú, a to na dobu trvania pracovnoprávneho, obchodného alebo obdobného právneho vzťahu.

 

Som si vedomý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. 

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Safirs, s.r.o.
Zarevúca 5039/1C
034 01 Ružomberok

IČO: 36423874
DIČ: 2021885206
IČ-DPH: SK2021885206

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 15535/L.

Kontakt: https://app.safirs.sk/sekcia/4-kontakt

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:

Nevykonáva sa. 

Práva dotknutej osoby: právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Podrobné informácie o  Licenčných podmienkach, VOP, O právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa prostredníctvom žiadosti zaslanej na sídelnú adresu alebo na internetovej stránke https://safirs.sk a zodpovednej osoby vo Vašej spoločnosti.