Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Blog

Prečo je starostlivosť o BOZP dôležitá?
Od User

Prečo je starostlivosť o BOZP dôležitá?

Dobré opatrenia v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti jednoducho dávajú zmysel. Či už ste zodpovedný za veľkú nadnárodnú firmu alebo ste vlastníkom menšej firmy, menej nehôd pri práci a chorôb sa priamo premietne do lepších výsledkov Vašej firmy. Zdravé a bezpečné pracoviská zvyšujú motiváciu a angažovanosť zamestnancov a okrem toho, dobré výsledky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci predstavujú výbornú vizitku pre vašu spoločnosť, čo vám môže pomôcť prilákať zákazníkov, v niektorých prípadoch investorov, no v neposlednom rade aj zvýšiť záujem pracovať vo Vašej firme.

2175196.jpg

V EÚ je v rámci roku orientačne vymeškaných okolo 300 miliónov pracovných dní z dôvodu pracovných úrazov a zdravotných problémov súvisiacich s prácou aj napriek tomu, že by sa v praxi dalo predísť oveľa väčšiemu počtu úrazov a chorôb z povolania. Uvedené má za následok vynakladanie veľkých finančných výdavkov zo strany firiem a taktiež negatívne vnímanie firiem s vysokým počtom pracovných úrazov a chorôb z povolania zo strany zamestnancov a zákazníkov.

Ako zamestnávateľ určite viete, že máte zákonnú povinnosť chrániť svojich zamestnancov pred rizikami v oblasti BOZP, a že zamestnanci musia pri práci dbať o svoju bezpečnosť a zdravie, ako aj o bezpečnosť a zdravie svojich kolegov a ostatných osôb. Dobrou správou je, že riadenie BOZP nemusí byť zložité, a práve naopak častokrát jednoduché opatrenia môžu výrazne zlepšiť ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci. Pri BOZP však nejde len o dodržiavanie práva, je to viac než len administratívna povinnosť. Je to jednoducho veľmi dôležitá súčasť dobrého riadenia činností každej firmy.

Úspech vášho podniku je predovšetkým úspechom vašich zamestnancov: ich spoločných zručností, nadania, angažo- vanosti a usilovnosti. Preto sa snažíte pritiahnuť a zamest- nať tých najlepších, investujete do ich odbornej prípravy, kariérneho rastu a snažíte sa ich udržať dobrou mzdou. Chcete, aby boli neustále motivovaní. Aj bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je takouto investíciou. Prostred- níctvom dobrej BOZP znižujete pravdepodobnosť vážneho pracovného úrazu svojho najkvalifikovanejšieho mechanika, niekoľkotýždňovej práceneschopnosti najsľubnejšieho dizajnéra z dôvodu syndrómu vyhorenia alebo pochybení skúseného účtovníka, ktorého trápi neutíchajúca bolesť chrbta.

Zo skúseností vyplýva, že na každé euro, ktoré ako zamestnávateľ investujete do BOZP, sa Vám vrátia viac ako dve eurá naspäť.1 Zabránenie výrobným stratám a narušeniam výroby, práceneschopnosti, poškodeniu zariadení a imidžu podniku, ako aj administratívnym a právnym nákladom, to je len niekoľko z možných prínosov, ktoré firma získa vďaka nízkej miere pracovných úrazov a dobrého zdravotného stavu zamestnancov súvisiaceho s prácou. Dobrá starostlivosť o BOZP je vo veľkých firmách dôležitá, v malých firmách je však nevyhnutná. Závažné nehody týkajúce sa BOZP môžu mať katastrofálne následky najmä pre malú firmu:

 • z pracovného úrazu, choroby z povolania sa malé firmy zotavujú oveľa ťažšie,
 • kľúčoví zamestnanci sa nedajú jednoducho alebo rýchlo nahradiť,
 • krátkodobé prerušenia činnosti môžu mať za následok stratu zákazníkov a dôležitých objednávok,
 • závažná nehoda môže viesť ku krachu firmy v dôsledku priamych nákladov na odstraňovanie následkov nehody alebo straty objednávok a/alebo zákazníkov,
 • aj malé nehody a malý počet pracovníkov so zlým zdravotným stavom môžu mať za následok zdvojnásobenie miery práceneschopnosti.

Ako vlastník alebo manažér firmy môžete mať pocit, že na BOZP nemáte dosť času, peňazí alebo kapacít, a práve toto je v súčasnosti dôvod zvyšujúcej sa tendencie outsourcovať danú oblasť odborníkom a firmám poskytujúcim preventívne a ochranné služby, medzi ktoré patrí aj naša spoločnosť Safirs, s.r.o.

Prínosy dobrej starostlivosti o BOZP:

 • motivácia a angažovanosť zamestnancov,
 • produktivita práce,
 • nižšie náklady v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania,
 • riadené náklady na poistenie,
 • sociálna zodpovednosť firmy,
 • získanie a udržanie zákazníkov,
 • dobré meno a hodnota značky.

Nezabúdajme, že ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci je vecou každého z nás.

1Výpočet medzinárodnej návratnosti prevencie pre spoločnosti: náklady a prínosy investícií do bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Medzinárodné združenie sociálneho zabezpečenia, 2013.

 

Dobré opatrenia v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti jednoducho dávajú zmysel. Či už ste zodpovedný za veľkú nadnárodnú firmu alebo ste vlastníkom menšej firmy, menej nehôd pri práci a chorôb sa priamo premietne do lepších výsledkov Vašej firmy. Zdravé a bezpečné pracoviská zvyšujú motiváciu a angažovanosť zamestnancov a okrem toho, dobré výsledky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci predstavujú výbornú vizitku pre vašu spoločnosť, čo vám môže pomôcť prilákať zákazníkov, v niektorých prípadoch investorov, no v neposlednom rade aj zvýšiť záujem pracovať vo Vašej firme.

V EÚ je v rámci roku orientačne vymeškaných okolo 300 miliónov pracovných dní z dôvodu pracovných úrazov a zdravotných problémov súvisiacich s prácou aj napriek tomu, že by sa v praxi dalo predísť oveľa väčšiemu počtu úrazov a chorôb z povolania. Uvedené má za následok vynakladanie veľkých finančných výdavkov zo strany firiem a taktiež negatívne vnímanie firiem s vysokým počtom pracovných úrazov a chorôb z povolania zo strany zamestnancov a zákazníkov.

Ako zamestnávateľ určite viete, že máte zákonnú povinnosť chrániť svojich zamestnancov pred rizikami v oblasti BOZP, a že zamestnanci musia pri práci dbať o svoju bezpečnosť a zdravie, ako aj o bezpečnosť a zdravie svojich kolegov a ostatných osôb. Dobrou správou je, že riadenie BOZP nemusí byť zložité, a práve naopak častokrát jednoduché opatrenia môžu výrazne zlepšiť ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci. Pri BOZP však nejde len o dodržiavanie práva, je to viac než len administratívna povinnosť. Je to jednoducho veľmi dôležitá súčasť dobrého riadenia činností každej firmy.

Úspech vášho podniku je predovšetkým úspechom vašich zamestnancov: ich spoločných zručností, nadania, angažo- vanosti a usilovnosti. Preto sa snažíte pritiahnuť a zamest- nať tých najlepších, investujete do ich odbornej prípravy, kariérneho rastu a snažíte sa ich udržať dobrou mzdou. Chcete, aby boli neustále motivovaní. Aj bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je takouto investíciou. Prostred- níctvom dobrej BOZP znižujete pravdepodobnosť vážneho pracovného úrazu svojho najkvalifikovanejšieho mechanika, niekoľkotýždňovej práceneschopnosti najsľubnejšieho dizajnéra z dôvodu syndrómu vyhorenia alebo pochybení skúseného účtovníka, ktorého trápi neutíchajúca bolesť chrbta.

Zo skúseností vyplýva, že na každé euro, ktoré ako zamestnávateľ investujete do BOZP, sa Vám vrátia viac ako dve eurá naspäť.1 Zabránenie výrobným stratám a narušeniam výroby, práceneschopnosti, poškodeniu zariadení a imidžu podniku, ako aj administratívnym a právnym nákladom, to je len niekoľko z možných prínosov, ktoré firma získa vďaka nízkej miere pracovných úrazov a dobrého zdravotného stavu zamestnancov súvisiaceho s prácou. Dobrá starostlivosť o BOZP je vo veľkých firmách dôležitá, v malých firmách je však nevyhnutná. Závažné nehody týkajúce sa BOZP môžu mať katastrofálne následky najmä pre malú firmu:

 • z pracovného úrazu, choroby z povolania sa malé firmy zotavujú oveľa ťažšie,
 • kľúčoví zamestnanci sa nedajú jednoducho alebo rýchlo nahradiť,
 • krátkodobé prerušenia činnosti môžu mať za následok stratu zákazníkov a dôležitých objednávok,
 • závažná nehoda môže viesť ku krachu firmy v dôsledku priamych nákladov na odstraňovanie následkov nehody alebo straty objednávok a/alebo zákazníkov,
 • aj malé nehody a malý počet pracovníkov so zlým zdravotným stavom môžu mať za následok zdvojnásobenie miery práceneschopnosti.

Ako vlastník alebo manažér firmy môžete mať pocit, že na BOZP nemáte dosť času, peňazí alebo kapacít, a práve toto je v súčasnosti dôvod zvyšujúcej sa tendencie outsourcovať danú oblasť odborníkom a firmám poskytujúcim preventívne a ochranné služby, medzi ktoré patrí aj naša spoločnosť Safirs, s.r.o.

Prínosy dobrej starostlivosti o BOZP:

 • motivácia a angažovanosť zamestnancov,
 • produktivita práce,
 • nižšie náklady v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania,
 • riadené náklady na poistenie,
 • sociálna zodpovednosť firmy,
 • získanie a udržanie zákazníkov,
 • dobré meno a hodnota značky.

Nezabúdajme, že ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci je vecou každého z nás.

1Výpočet medzinárodnej návratnosti prevencie pre spoločnosti: náklady a prínosy investícií do bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Medzinárodné združenie sociálneho zabezpečenia, 2013.