Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Služba: Pracovná zdravotná služba

Služba: Pracovná zdravotná služba

Činnosti pracovnej zdravotnej služby slúžia na hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci. Komplexne zabezpečujeme aj služby zamerané na PZS.

Pracovná zdravotná služba (PZS) plní funkciu odborného poradcu pre zamestnávateľov v oblasti ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Hlavným cieľom je udržanie  dlhodobej zdravotnej spôsobilosti pracovníkov na prácu, zlepšovanie kvality pracovného prostredia a faktorov práce.

 

PZS.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosť PZS upravuje legislatívny rámec a to hlavne:

 • Zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • Vyhláškou MZ SR č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení neskorších predpisov;
 • Vestníkom MZ SR 2014 – Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci” číslo: S06881-OZS-2016 s platnosťou od  platné od 02.11.2016.

Zameranie  PZS:

 • prevencia vzniku ochorení súvisiacich s prácou,
 • znižovanie výskytu chorôb z povolania,
 • zlepšovanie pracovných podmienok a pracovného prostredia z hľadiska ich vplyvu na zdravie zamestnancov.

Medzi základné činnosti PZS Safirs, s.r.o. patrí:

 • dohľad nad pracovným prostredím a pracovnými podmienkami u zamestnávateľov, ktorí majú zaradených zamestnancov do kategórie 1, 2, 3 a/alebo 4,
 • dohľad nad zdravím zamestnancov so zabezpečením vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok,
 • poradenstvo pre zamestnávateľov a zamestnancov a vzájomná spolupráca,
 • vzdelávanie zamestnancov.

Hlavnými benefitmi služieb PZS poskytovanými spoločnosťou Safirs, s.r.o. je znižovanie počtu pracovníkov zaradených v rizikovej 3. a 4. kategórii prác z hľadiska zdravotných rizík, zlepšenie výkonnosti zamestnancov, zníženie nákladov zamestnávateľa, zníženie fluktuácie zamestnancov, zvýšená spokojnosť zamestnancov s prácou a pracovnými podmienkami.

 

PZS Safirs s.r.o. ponuka služieb

Ponuka služieb spoločnosti Safirs, s.r.o. v oblasti PZS je komplexná a zahŕňa všetky činnosti vyplývajúce z požiadaviek legislatívy.

 

Novinka - Služby v oblasti hygieny výživy pre zamestnávateľov

Portfólio služieb Safirs, s.r.o. sme rozšírili o Služby v oblasti hygieny výživy pre zamestnávateľov. Viac sa dočítate na našom blogu.

 

Na základe zmluvného vzťahu poskytujeme: 

1. Dohľad nad pracovným prostredím a pracovnými podmienkami:

 • identifikácia a hodnotenie zdravotných rizík z chemických, fyzikálnych, biologických a iných faktorov práce a pracovného prostredia,
 • zabezpečenie posudzovania jednotlivých faktorov práce a pracovných podmienok –  hodnotenie expozície, zabezpečenie akreditovaného merania jednotlivých faktorov práce, posúdenie ich vplyvu na zdravie zamestnancov,
 • vypracovanie/aktualizácia posudkov o riziku pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia,
 • vypracovanie/aktualizácia prevádzkových poriadkov,
 • vypracovanie/aktualizácia interných smerníc – napr. zabezpečenie pitného režimu zamestnancov, vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok, traumatologický plán, práca so zobrazovacími jednotkami a pod.,
 • podávanie návrhov na odstránenie, resp. zníženie rizík vyplývajúcich z povahy práce a/alebo faktorov pracovného prostredia,
 • kategorizovanie prác zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík,
 • spolupráca so zamestnávateľom pri zabezpečení rekondičných pobytov a pracovnej rehabilitácie,
 • vypracovanie zoznamu povinného a odporúčaného obsahu lekárničiek na rôznych pracoviskách so zohľadnením vyskytujúcich sa faktorov práce a pracovného prostredia,
 • zabezpečovanie školení a odborných seminárov pre  zamestnancov v oblasti ochrany a podpory zdravia, poskytovania predlekárskej prvej pomoci, zasielanie osvetových materiálov.

 

2. Dohľad nad zdravím zamestnancov - zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok (LPP) vo vzťahu k práci

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu sa vykonáva na základe vyhodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.

Dôvody vykonávania LPP:

 • posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na danú prácu,
 • zistenie možných  zmien zdravotného stavu zamestnanca v súvislosti s vykonávanou prácou
 • zistenie kontraindikácií na vykonávanie práce.

V súlade s aktuálnymi právnymi predpismi zabezpečujeme tieto LPP:

 • vstupná LPP - pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu,
 • periodická LPP - v súvislosti s výkonom práce,
 • LPP pred zmenou pracovného zaradenia,
 • výstupná LPP - pri skončení pracovnoprávneho vzťahu,
 • po skončení pracovnoprávneho vzťahu, ak o to zamestnanec požiada,
 • pre profesie, pri ktorých sú LPP vyžadované v zmysle právnych predpisov (napr. nočná práca, práca vo výškach, vodiči motorových vozidiel a pod.)
 • pri zdravotných ťažkostiach zamestnancov,
 • mimoriadna LPP.

Na základe analýzy pracovnej činnosti v internej smernici definujeme povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa vykonávania LPP.

 

Služby PZS poskytujeme aj bez zmluvného vzťahu a to na základe cenovej ponuky:

 • zabezpečenie hodnotenia fyzickej záťaže a lokálnej svalovej záťaže, manipulácie s bremenami, vypracovanie posudku o riziku a prevádzkového poriadku pre prácu pri zvýšenej fyzickej záťaži zamestnancov,
 • zabezpečenie hodnotenia psychickej záťaže pri práci, vypracovanie posudku o riziku s návrhom na zaradenie prác do kategórií,
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov s posudkami o riziku je jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia,
 • školenie zamestnancov v oblasti predlekárskej prvej pomoci, prevencii vzniku ochorení súvisiacich s prácou špecificky pre faktory, ktorým sú zamestnanci vystavení.

Ak Vás naša ponuka zaujala a radi by ste sa dozvedeli viac, príp. obdržali návrh cenovej ponuky, prosím, využite kontaktný formulár: 

 

3. Vzdelávanie a výchova

Súčasťou portfólia služieb PZS spoločnosti Safirs, s.r.o. sú aj vzdelávacie a výchovné činnosti - školenia, prednášky, kurzy, semináre – zamerané predovšetkým na ochranu zdravia pri práci a tiež problematiku zdravého životného štýlu, prevencie civilizačných ochorení a ochorení podporno – pohybového aparátu, ergonómie, predlekárskej prvej pomoci, a pod..

 

Obsah a rozsah vzdelávania plne prispôsobujeme potrebám zamestnávateľa a jeho zamestnancov s ohľadom na druh vykonávaných prác, rizikové faktory a pracovné prostredie.

 

4. Poradenstvo a spolupráca

Zamestnávateľom, zamestnancom a zástupcom zamestnancov poskytujeme poradenstvo v oblasti:

 • legislatívy - pracovno-právnych predpisov, stanovených požiadaviek z hľadiska ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Navrhujeme implementáciu právnych noriem do praxe,
 • stavebno-technických, dispozičných riešení pracoviska - vrátane ergonómie, priestorového usporiadania pracovísk a pracovných miest, stravovacieho/ubytovacieho zariadenia a pod.; v oblasti základných podmienok pracovného prostredia (vetranie, vykurovanie, osvetlenie, zabezpečenie pitnej vody a pod., vzhľadom na charakter práce zamestnancov),
 • posudzovania vplyvu technológií a technologických procesov na zdravie zamestnancov - možné návrhy opatrení na zníženie ich negatívneho vplyvu na zdravie,
 • organizácie práce – striedanie práce a odpočinku, vplyv stanoveného tempa práce a spôsobu práce na zdravie zamestnancov,
 • znižovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom - navrhujeme možnosti opatrení na odstránenie/redukciu rizík na jednotlivých pracoviskách – možnosti technického, organizačného, iného riešenia,
 • ochrany a podpory zdravia, zdravého životného štýlu a pod..

Poradenstvo poskytujeme osobnými konzultáciami, formou newsletterov s aktuálnymi informáciami týkajúcimi sa hlavne zmien a aktualizácií požiadaviek na PZS.

Spolupracujeme s:

 • vedením spoločnosti, bezpečnostno - technickou službou zamestnávateľa, so zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
 • s orgánmi štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a v oblasti inšpekcie práce,
 • zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou,
 • so vzdelávacími inštitúciami,
 • akreditovanými pracoviskami zameranými na objektivizáciu faktorov práce a pracovného prostredia.

V prípade záujmu zamestnávateľa sa naši pracovníci PZS zúčastňujú pri kontrolách orgánov štátnej správy, pri objektivizácii faktorov práce a pracovného prostredia, pri odborných poradách apod..

 

5. Objektivizácia faktorov práce a pracovného prostredia

Objektivizácia faktorov práce a  pracovného prostredia je potrebná pre zhodnotenie zdravotného rizika zamestnancov a zaradenie prác do kategórií.

Medzi základné povinnosti zamestnávateľa (§ 52 Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov) patrí kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory životného a pracovného prostredia, ktoré používajú pri svojej činnosti alebo ktoré pri ich činnosti vznikajú, a ktorých používanie a prípustné hodnoty sú upravené osobitnými predpismi.

Na základe obhliadky pracovísk a auditu určíme  faktory práce a pracovného prostredia, ktoré je potrebné objektivizovať. Po dohode sprostredkujeme meranie daného faktoru akreditovanou spoločnosťou alebo zhodnotenie daného faktoru práce odborným posúdením (napr. biologické faktory, psychická pracovná záťaž). Na základe protokolu vypracujeme posudok o riziku.

 

6. Hodnotenie fyzickej záťaže pri práci

PZS zabezpečí prostredníctvom vlastných zamestnancov zhodnotenie fyzickej záťaže pri práci podľa aktuálne platnej legislatívy. Podľa požiadavky klienta vypracujeme aj posudky o riziku so zaradením prác do kategórií, v prípade potreby prevádzkový poriadok pre prácu v zvýšenej fyzickej záťaži. Súčasťou dokumentácie je aj návrh opatrení na zníženie fyzickej záťaže a zlepšenie ergonomických podmienok.  

Hodnotenie vykonávame pre jednotlivé parametre celkovej fyzickej záťaže:

 • meranie srdcovej frekvencie a výpočet energetického výdaju pre zhodnotenie náročnosti jednotlivých pracovných činností,
 • zhodnotenie pracovných polôh zamestnancov na základe videozáznamov, vykonanie ergonomického auditu,
 • zhodnotenie ručnej manipulácie s bremenami – zistenie maximálnych hmotností bremien, výpočet celozmenovej hmotnosti bremien, vypracovanie posudku o riziku, porovnanie zistených hodnôt s legislatívou, odporúčania,
 • meranie tlačných a ťažných síl pomocou digitálneho tenzometra – meranie síl zamestnancov používaných pri tlačení, ťahaní vozíkov, pojazdných regálov, manipulátorov a pod. s vypracovaním protokolu z merania.  

Vyššie uvedené parametre fyzickej záťaže hodnotíme každý osobitne alebo vykonávame komplexné meranie – závisí od požiadavky klienta, charakteru práce a pracovných podmienok. Pred meraním vykonávame obhliadky pracovísk s odporúčaním na konkrétne meranie určitých parametrov fyzickej záťaže. 


Meranie lokálnej svalovej záťaže

Ochorenia podporno-pohybového sústavy horných končatín vzniknuté v súvislosti s prácou patria medzi najčastejšie choroby z povolania a predstavujú vážny problém so značným sociálne- ekonomickým dopadom pre jednotlivca i pre zamestnávateľov. Ochorenia často recidivujú a vedú k dlhodobej práceneschopnosti a k zníženiu kvality života pracovníkov.
Najúčinnejším riešením je včasná a účinná prevencia. Aby však mohla byť realizovaná, je najprv potrebné dôsledné posúdenie pracovnej činnosti a pracovného prostredia z hľadiska zdravotných rizík.

Jedna z najpresnejších metód merania záťaže malých svalových skupín horných končatín (lokálnej svalovej záťaže) je meranie pomocou integrovanej elektromyografie, ktorá je založená na monitorovaní elektrofyziologických potenciálov zo zaťažovaných svalov počas pracovnej zmeny.

PZS Safirs, s.r.o. má odborných pracovníkov, ktorí meranie LSZ hodnotia touto metódou s využitím EMG Holtera.

Záťaže a lokálnej svalovej záťaže majú niekoľkoročné skúsenosti, vykonávali merania v rôznych odvetviach výroby, ale aj služieb. Poradenstvo a návrhy opatrení odporúčame konzultovať priamo na pracovisku s konkretizáciou zistených nedostatkov a s možnosťami ich odstránenia.


7. Služby v oblasti hygieny výživy pre zamestnávateľov

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 1. 11. 2018 sme rozšírili portfólio služieb oddelenia pracovnej zdravotnej služby (PZS) o ďalšiu činnosť -  služby v oblasti hygieny výživy pre zamestnávateľov, kde sa vykonáva  manipulácia s potravinami, príprava alebo výdaj hotových jedál (napr. potravinárska výroba, predajne, sklady, distribúcia potravín, reštaurácie, bary, kaviarne, stánky rýchleho občerstvenia, jedálne, fast foody, bufety, domy opatrovateľskej starostlivosti a pod..

Poskytujeme a zabezpečujeme:

a) Vypracovanie dokumentácie HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) vrátane správnej výrobnej praxe, implementáciu tohto systému, poradenstvo 

HACCP (Hazard Analyssis Critical Control Points) je analýza nebezpečenstva zdravotnej a hygienickej nezávadnosti potravín a identifikácia kritických bodov, preventívne zaistenie kontroly v týchto bodoch. Predstavuje systém všeobecných zásad, ktoré možno uplatniť v rôznych podmienkach na určenie zodpovednosti za kvality produkovaných požívatín.

Zamestnávateľ – prevádzkovateľ zariadenia, kde sa manipuluje s potravinami je povinný mať zavedený systém HACCP  podľa nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady (ES) z 29. 4. 2004 o hygiene potravín a Potravinového kódexu, ktorý podľa druhej časti, VIII. hlavy zavádza pojem HACCP ako Správnu výrobnú prax.

Systém HACCP spočíva predovšetkým v zistení jednotlivých procesov v prevádzke, ich dokumentácií, popise činností pre bezpečné podávanie potravín a ich dodržiavaní. V rámci HACCP ponúkame vypracovanie dokumentácie, implementáciu tohto systému, poradenstvo, školenie zamestnancov. Dokumentácia obsahuje:

 • organizačná schéma, plán prevádzky,
 • popis výrobkov a technologických postupov,
 • určenie povinností a zodpovednosti pracovníkov,
 • určenie rozhodujúcich kontrolných bodov,
 • analýza rizík a systém kontroly na ich ovládanie,
 • sanitačný plán a hygienický režim,
 • metrologický program,
 • prevádzkový poriadok prevádzky,
 • návrhy opatrení,
 • vysledovateľnosť,
 • školenia  zamestnancov– určenie periodicity a náplne školenia

b) Doplnkové služby

 • poradenstvo pri uvádzaní prevádzky do trvalého užívania,
 • vstupné a periodické školenia zamestnancov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažnú činnosť,
 • vzdelávanie zamestnancov, ktorí sa pripravujú na skúšky z odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností, poskytnutie študijného materiálu k vzdelávaniu.

Epidemiologicky závažná činnosť je pracovná činnosť, ktorá je spojená s  rizikom vzniku a šírenia prenosných ochorení, napr. pri výroba, manipulácia a uvádzanie do obehu potravín a pokrmov.

V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov - zamestnanci, ktorí vykonávajú v rámci svojej pracovnej náplne epidemiologicky závažnú činnosť musia byť zdravotne a odborne spôsobilí pre daný pracovný výkon. Zdravotnú spôsobilosť preukazuje osoba zdravotným preukazom.
Odborná spôsobilosť  je podmienená kvalifikačným vzdelaním určeným Vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z. z.  v znení neskorších predpisov alebo Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon EZČ, ktorý vydáva pre konkrétneho zamestnanca Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

V zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a predpisov EÚ (Nariadenie EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín) musia byť zamestnanci pravidelne preškoľovaní v oblasti  hygieny potravín, uplatňovania zásad analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) a dodržiavania požiadaviek potravinového práva.

Tieto služby sú poskytované mimo paušálnej ceny v zmysle cenníka spoločnosti Safirs, s.r.o., Ružomberok. V prípade záujmu Vám bude zaslaný dotazník pre vypracovanie cenovej ponuky  pre konkrétnu prevádzku na získanie podrobnejších informácií ohľadom manipulácie s potravinami a zabezpečenie Vašich požiadaviek. 

 

Prečo zvoliť Safirs

splnenie legislatívnych povinností

úspora finančných prostriedkov

zmeny predpisov sledujeme za Vás

garancia profesionálneho prístupu

prebratie zodpovednosti

úspora času zamestnancov

Chránení zákazníci

#effectivesafety blog