Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Služba: Akreditované školiace stredisko

Služba: Akreditované školiace stredisko

Spoločnosť Safirs, s.r.o. na základe udelených oprávnení ponúka široké spektrum služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom svojich vysoko kvalifikovaných a skúsených lektorov v oblasti BOZP, OPP, PZS a odpadového hospodárstva. Naša spoločnosť poskytuje odbornú výchovu a vzdelávanie, školenia a odborné kurzy na výkon špecifických pracovných činností.

školiace stredisko.jpg

Odborná výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP):

 • výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
 • výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov,
 • výchova a vzdelávanie viazačov bremien,
 • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov,
 • výchova a vzdelávanie osôb pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky (lezci),
 • výchova a vzdelávanie osôb  na montáž a demontáž lešenia (lešenári),
 • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení,
 • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva,
 • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti.

Odborné školenia v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP):

 • školenie novoprijatých zamestnancov,
 • opakované školenie zamestnancov,
 • školenie ostatných zamestnancov, osôb, ktoré sa zdržujú v priestoroch organizácie,
 • školenie zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
 • školenie vedúcich zamestnancov,
 • odborná príprava protipožiarnych hliadok,
 • základná príprava zamestnancov hasičských jednotiek (400 hod.),
 • odborná príprava členov dobrovoľných hasičských zborov obcí (40 hod.),
 • odborná príprava technikov požiarnej ochrany,
 • odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce.

Odborná spôsobilosť na obsluhu VTZ:

 • zaškolenie na obsluhu VTZ

Odborné školenia v oblasti ochrany a podpory zdravia zamestnancov

 • školenia zamestnancov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažnú činnosť, príprava na skúšky z odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností.
 • prevencia civilizačných ochorení,  zdravý životný štýl, racionálne stravovanie – školenie spojené s individuálnou telesnou analýzou a poradenstvom
 • fyzická záťaž pri práci – prevencia vzniku syndrómu karpálneho tunela

 

Legislatívne povinné školenia  zamestnancov   so zameraním  na prácu v expozícii jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia:

 • práca v expozícii chemickým látkam a zmesiam pri práci (NV SR č. 355/2006 Z. z. v znení n. p.)
 • práca v expozícii karcinogénnym a mutagénnym látkam a zmesiam pri práci (NV SR č. 356/2006 Z. z. v znení n. p.)
 • akreditované školenie a odborná príprava v oblasti práce s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami (Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení n. p.)
 • práca s izokyanátmi (Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení n. p.)
 • práca v expozícii vibráciám (NV SR č. 416/2005 Z. z. v znení n. p.)
 • práca v expozícii hluku (NV SR č. 115/2006 Z. z. v znení n. p.)
 • manipulácia s bremenami (NV SR č. 281/2006 Z. z.)
 • práca so zobrazovacími jednotkami (NV SR č. 276/2006 Z. z.)
 • práca v expozícii biologickým faktorom pri práci (NV SR č. 83/2013 Z. z. v znení n. p.)

Ďalšie školenia a kurzy:

 • kurz predlekárskej prvej pomoci,
 • školenia v oblasti životného prostredia,
 • školenie v oblasti odpadového hospodárstva,
 • školenia v oblasti civilnej ochrany,
 • školenia v oblasti závažných priemyselných havárií,
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

 

Spoločnosť Safirs, s.r.o. Vám dokáže pripraviť aj školenia šité na mieru (tailor made), pre Vaše konkrétne potreby ako je napr. školenie behaviorálnej bezpečnosti, školenie na hodnotenie rizík a iné.

 

Prečo zvoliť Safirs

splnenie legislatívnych povinností

úspora finančných prostriedkov

zmeny predpisov sledujeme za Vás

garancia profesionálneho prístupu

prebratie zodpovednosti

úspora času zamestnancov

Chránení zákazníci

#effectivesafety blog